آرمان سرمایه همراه

همراه هوشمند سرمایه شما

اهداف راهبردی آرمان سرمایه همراه

افزایش سودآوری دارائی‌ها

افزایش سودنقدی سهامداران

پایداری در سودآوری

افزایش دارائی‌ها

سامانه مدیریت سهام

0

بازدهی سالانه بورس

0

بازدهی سالانه پرتفو

0+

تعداد سهامداران (نفر)

0+

ارزش روز سهام شرکت (ریال)

آشنایی با گروه

اخبار و رویدادها

ورود به دنیای سرمایه‌گذاری

ورود سهامداران

اطلاعیه‌ها

بازدهی سبد در مقایسه با شاخص کل

فهرست