تاریخچه

شركت آرمان سرمايه همراه در تاريخ ١٤ آبان ماه ١٣٩٦ به صورت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره ٥١٨١٠٧ با مدت فعاليت نامحدود در اداره ثبت شركت‌های تهران به ثبت رسيده است. اساسنامه شركت در تاريخ ١١ مهر ماه ١٣٩٦ طبق صورتجلسه موسسين تنظيم و در اداره ثبت شركت‌ها پذيرش شده است و مبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال در تاريخ ٣٠ آبان ماه ١٣٩٦ بابت سرمايه اوليه شركت به حساب جاری در شرف تاسيس بانك ملت واريز شده است. شروع پذيره نويسی بصورت رسمي در تاريخ ٣ خرداد ماه ١٣٩٧ از متقاضيان سهام شركت شروع و در تاريخ ٣١ خرداد ماه ١٣٩٨ به پايان رسيده است. آخرين افزايش سرمايه شركت نيز در تاريخ ١٨ مرداد ماه ١٣٩٩ انجام شده است و سرمايه شركت از مبلغ ٥٤٤,٥٦٩,٥٩٥,٠٠٠ ريال به مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال منقسم به ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ١٠٠٠ ريالي با نام افزايش يافته است.

فهرست