ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت (از لحاظ حقوقی و حقیقی)

 

ردیف

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

1

سهامدار حقوقی (شرکت پارت نت کیش)

880,739,270

58.72 %

2

سهامداران حقیقی (2408 نفر)

619,260,730

41.28 %

 

مجموع

1،500،000،000

100 %