منشور اخلاقی سازمان

با توجه به اینکه سهامداران شرکت آرمان سرمایه همراه از کارکنان خدوم مجموعه ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و شرکتهای زیرمجموعه می باشند لذا منشور اخلاقی شرکت آرمان سرمایه همراه نیز برگرفته از منشور اخلاقی همراه اول می باشد :

·       در قبال خود: از سلامت جسم و روح خود مراقبت کرده، همواره شایستگی های فردی خود را توسعه داده و از اطلاعاتی که در اختیارمان است، محافظت می کنیم.

·       در قبال دیگری: تعارضات را به صورت منطقی مدیریت کرده، از فضاها و منابع عمومی سازمان منصفانه استفاده کرده و در جلسات حضوری اثربخش داریم.

·       در قبال تیم: مسئولیت پذیر و پاسخگو بوده، حافظ اعضا و ارزش‌های تیم بوده و فرهنگ و عملکرد تیم خود را به صورت مستمر ارتقا می دهیم.

·       در قبال سازمان: نماینده مناسبی برای هویت و برند سازمان بوده، منافع خود را همسو با منافع سازمان مدیریت کرده و با اشتراک دانش خود در سازمان سبب تقویت فرهنگ عملکرد محور می شویم.

·        در قبال همکاران: با تفویض اختیار سبب توانمند سازی همکاران سازمان شده، با جبران خدمات شفاف و منصفانه قدردان همکاران است و با ایجاد تعادل بین کار و زندگی همکاران، از ایشان حمایت می کند.

·       در قبال مشتریان: در طراحی و توسعه محصولات و خدمات به نیازها و نظرات مشتری اهمیت می دهد، اطلاعات مشتریان را حفظ کرده و از طریق کانال‌های ارتباطی خود با ارائه اطلاعات شفاف به آنها ارتباطی اثربخش با مشتریان دارد.

·       در قبال اکوسیستم کسب و کار: اصول اخلاقی رقابت سالم را رعایت می کند، اقدامات نوآورانه در اکوسیستم را حمایت می کند و با سهامداران و شرکا ارتباطی شفاف، منصفانه و قانونمند دارد.

·       در قبال جامعه: حمایت از حفظ محیط زیست، در راستای توانمندسازی شهروندان فعالیت کرده و تابع قوانین و مقررات حاکمیتی است.

ما تلاش می کنیم از طریق شناسایی سه ارزش الهام بخش خود و تعریف و جاری سازی کدهای رفتاری متناسب با آنها در سطح رفتارهای روزانه و سیاست‌های کسب و کاری خود، رضایت مشتریان مان را افزایش داده، درآمدی پایدار و پاک پدید آوریم تا با عنایات الهی به عنوانی شرکتی اخلاق مدار با فرهنگی قوی و همراستا با استراتژی‌های سازمان سرآمد باشیم