تاریخچه

تاریخچه

شرکت آرمان سرمایه همراه در تاریخ 14 آبان ماه 1396 به صورت سهامی خاص تاسیس شده وطی شماره 518107 با مدت فعالیت نامحدود در اداره ثبت شرکتهای تهران  به ثبت رسیده است.

اساسنامه شرکت در تاریخ 11 مهر ماه 1396 طبق صورتجلسه موسسین تنظیم و در اداره ثبت شرکتها پذیرش شده است و مبلغ 30.000.000 ریال در تاریخ 30 آبان ماه 1396 بابت سرمایه اولیه شرکت به حساب جاری در شرف تاسیس بانک ملت واریز شده است. شروع پذیره نویسی بصورت رسمی در تاریخ 3 خرداد ماه 1397 از متقاضیان سهام شرکت شروع و در تاریخ 31 خرداد ماه 1398 به پایان رسیده است . آخرین افزایش سرمایه شرکت نیز در تاریخ 18 مرداد ماه 1399 انجام شده است و سرمایه شرکت از مبلغ 544.595.569.000 ريال به مبلغ 1.500.000.000.000 ریال منقسم به 1.500.000.000 سهم 1۰۰۰ ريالي با نام افزایش یافته است.